მექანიკის ლაბორატორია


1 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედებს მექანიკის ლაბორატორია, რომელიც ერთჯერადად 15-მდე სტუდენტს ემსახურება. ლაბორატორია ხელს უწყობს მათემატიკის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა, ბიოლოგიის, ქიმიის საბაკალავრო და მედიცინისა და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას.

მექანიკის ლაბორატორია უზრუნველყოფს მექანიკაში ექსპერიმენტული სამუშაოების დაგეგმვის, ჩატარების და ანალიზის,  ექსპერიმენტის ცდომილების განსაზღვრის უნარებს. 

Comments