ელექტრომაგნეტიზმის ლაბორატორია


 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედებს ელექტრომაგნეტიზმის ლაბორატორია, რომელიც ერთჯერადად  10-15 სტუდენტს ემსახურება. ლაბორატორია ხელს უწყობს ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის საბაკალავრო და მედიცინისა და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიაი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას.

ელექტრომაგნეტიზმის ლაბორატორია უზრუნველყოფს ელექტრომაგნეტიზმის თეორიისა და კანონების პრაქტიკაში გამოყენების,  ელექტროგამზომი ხელსაწყოების (მულტიმეტრები, ოსცილოგრაფები, კვების მართვადი წყაროები, სიგნალების გენერატორები ) გამოყენების უნარების განვითარებას. 


Comments